Kawasan luar bandar di Malaysia sering dicirikan oleh tahap infrastruktur yang lebih rendah, akses terhad dan sebagainya. Gambar kecil: Nur Kamilah.
Kawasan luar bandar di Malaysia sering dicirikan oleh tahap infrastruktur yang lebih rendah, akses terhad dan sebagainya. Gambar kecil: Nur Kamilah.

Memacu pertumbuhan ekonomi luar bandar

NUR KAMILAH SUKRI DAN JAHARUDIN PADLI
01 Mar 2024 08:30am
A
A
A

Umumnya, usaha mempercepatkan pertumbuhan ekonomi luar bandar di Malaysia amat penting kerana ia memberikan impak terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial negara secara keseluruhannya.

Kawasan luar bandar di Malaysia sering dicirikan oleh tahap infrastruktur yang lebih rendah, akses terhad kepada perkhidmatan asas dan tahap pendapatan lebih rendah berbanding kawasan bandar.

Oleh itu, terdapat keperluan mendesak menangani perbezaan antara kawasan luar bandar dan bandar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi lebih seimbang dan inklusif.

Cabaran yang dihadapi masyarakat kawasan luar bandar di Malaysia adalah sering bergantung kepada sektor tradisional seperti pertanian, perhutanan dan perikanan.

Walaupun sektor-sektor ini memainkan peranan penting menyediakan mata pencarian bagi masyarakat luar bandar, mereka juga terdedah kepada pelbagai cabaran seperti harga komoditi turun naik, perubahan iklim dan kekurangan kemajuan teknologi.

Di samping itu, masyarakat luar bandar turut menghadapi akses yang terhad kepada pasaran, perkhidmatan kewangan dan infrastruktur yang telah menghalang potensi ekonomi mereka untuk terus berkembang.

Terdapat beberapa faktor menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi yang lebih perlahan di kawasan luar bandar di Malaysia.

Salah satu faktor utamanya adalah kekurangan infrastruktur misalnya termasuklah jalan raya, elektrik dan bekalan air.

Artikel Berkaitan:

Infrastruktur yang tidak mencukupi bukan sahaja menghalang pembangunan ekonomi luar bandar malahan juga telah menyekat akses kepada perkhidmatan penting seperti penjagaan kesihatan dan pendidikan.

Tambahan pula, akses yang terhad kepada perkhidmatan kewangan dan kemudahan kredit mengekang keupayaan usahawan luar bandar untuk melabur dalam perniagaan mereka dan mengembangkan operasi perniagaan.

Dalam masa sama, kekurangan penggunaan teknologi yang canggih dan inovasi kreatif di kawasan luar bandar turut menghalang potensi pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.

Maka daripada itu, kerajaan telah menyedari keperluan untuk menangani jurang ekonomi antara kawasan luar bandar dan bandar serta telah melaksanakan pelbagai dasar dan inisiatif untuk memacu pertumbuhan ekonomi di kawasan luar bandar.

Salah satu inisiatif tersebut ialah Dasar Pembangunan Luar Bandar yang bertujuan meningkatkan infrastruktur, meningkatkan akses kepada kemudahan asas dan menggalakkan aktiviti ekonomi di kawasan luar bandar.

Di samping itu, kerajaan juga telah memperkenalkan program-program khusus untuk menyokong pemodenan pertanian, pembangunan keusahawanan dan latihan kemahiran dalam masyarakat luar bandar.

Pertumbuhan ekonomi luar bandar

Selain itu, memperkasa komuniti luar bandar adalah penting bagi mempercepatkan pertumbuhan ekonomi kawasan luar bandar di Malaysia.

Ini boleh dicapai melalui intervensi bersasar seperti menyediakan akses kepada program pendidikan dan pembangunan kemahiran bagi meningkatkan modal insan penduduk luar bandar.

Dengan menggalakkan keusahawanan dan memudahkan akses kepada pasaran pula membolehkan masyarakat luar bandar mempelbagaikan aktiviti ekonomi mereka dan menjana pendapatan yang mampan.

Menggalakkan penggunaan teknologi dan inovasi dalam perusahaan luar bandar juga boleh meningkatkan produktiviti dan daya saing.

Kemudian, aktiviti pertanian kekal sebagai sektor ekonomi yang penting di luar bandar Malaysia dan menggalakkan amalan pertanian yang mampan boleh menyumbang kepada kemajuan ekonomi kawasan luar bandar.

Menggalakkan penerapan teknik pertanian moden, menggalakkan kepelbagaian tanaman dan menyokong industri asas tani dapat mewujudkan peluang baru bagi masyarakat luar bandar.

Seterusnya, dengan mengintegrasikan petani pekebun kecil ke dalam rantaian nilai dan menyediakan hubungan pasaran pula dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan.

Malahan juga, melabur dalam pembangunan infrastruktur turut membantu membuka potensi ekonomi kawasan luar bandar.

Sebagai contoh, meningkatkan kesalinghubungan jalan raya, memperluas akses kepada elektrik dan air bersih serta meningkatkan kesalinghubungan digital dapat memudahkan pergerakan barangan dan perkhidmatan, menarik pelaburan dan meningkatkan kualiti hidup keseluruhan masyarakat luar bandar.

Dalam masa yang sama, melabur dalam kemudahan penjagaan kesihatan dan institusi pendidikan juga boleh menyumbang kepada pembangunan modal insan dan meningkatkan produktiviti keseluruhan penduduk luar bandar.

Di samping itu, meningkatkan akses kepada kemudahan kewangan dan kredit adalah penting untuk membolehkan usahawan luar bandar melabur dalam perniagaan mereka dan mengejar peluang ekonomi.

Celik kewangan

Kerajaan dan institusi kewangan boleh bekerjasama untuk mereka bentuk produk kewangan disesuaikan yang memenuhi keperluan perniagaan luar bandar termasuk kredit mikro, pinjaman pertanian dan sokongan pelaburan.

Menggalakkan celik kewangan dan menyediakan bantuan teknikal juga dapat memperkasakan usahawan luar bandar untuk membuat keputusan kewangan yang bermaklumat dan menguruskan perniagaan mereka dengan berkesan.

Kesimpulannya, mempercepatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan luar bandar di Malaysia memerlukan pendekatan pelbagai aspek yang menangani pelbagai cabaran yang dihadapi oleh masyarakat luar bandar.

Dengan memberi tumpuan kepada pembangunan infrastruktur, memperkasa komuniti luar bandar, menggalakkan pertanian mampan, dan meningkatkan akses kepada kewangan, Malaysia dapat membuka potensi ekonomi kawasan luar bandar dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih seimbang dan inklusif.

Justeru itu, adalah penting bagi kerajaan, sektor swasta dan masyarakat sivil untuk bekerjasama dalam melaksanakan intervensi bersasar yang meningkatkan ekonomi luar bandar dan meningkatkan kehidupan penduduk luar bandar.

Hanya melalui usaha bersepadu dan pelaburan mampan, Malaysia dapat merapatkan jurang ekonomi antara kawasan luar bandar dan bandar serta mewujudkan sebuah negara yang lebih saksama dan makmur.

Maklumat penulis

1) Mahasiswa Tahun Akhir, Sarjana Muda Ekonomi Sumber Alam, Universiti Malaysia Terengganu (UMT), Nur Kamilah Sukri

2) Pensyarah Kanan Fakulti Perniagaan, Ekonomi Dan Pembangunan Sosial, UMT, Jaharudin Padli

Berbakat dalam bidang penulisan? Apa kata anda sumbangkan hasil karya ke e-mel sinarbestari@sinarharian.com.my

Ikuti juga Sinar Bestari di: Facebook | Instagram | Twitter | YouTube | TikTok